Per primera vegada l’Ajuntament de Sitges destina un total de 100.000 euros a una línia d’ajuts nova dividida en dues convocatòries per garantir la igualtat d’oportunitats d’infants, adolescents i joves a l’hora de participar en activitats no lectives. La primera convocatòria de 30.000 euros es va destinar a les activitats relacionades amb el  lleure educatives i esportives, culturals, musicals i artístiques durant l’estiu. La segona convocatòria, que ja està oberta, destina un import de 70.000 euros al foment de les activitats extraescolars entre la població infantil i la joventut de Sitges durant el curs lectiu. Aquesta iniciativa permet contribuir a l’adquisició d’infants i joves competències complementàries a les de l’educació formal i un ampli ventall de valors com els de cooperació, igualtat, entre d’altres.

Les famílies ja poden sol·licitar de manera presencial o telemàtica a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) fins al 15 de novembre aquestes ajudes per a la realització  d’activitats en el lleure educatiu, esportives, culturals, musicals i artístiques fora del horari lectiu per al curs 2021-2022.

Les regidories d’Educació, Esports, Joventut, Drets Socials i Cultura de l’Ajuntament de Sitges han treballat transversalment per impulsar aquesta iniciativa que ofereix ajuts directes a les famílies que inscriguin a les activitats extraescolars els seus fills i filles entre els 3 i els 18 anys (ambdós inclosos).

La subvenció s’atorga en funció del tram d’ingressos bruts de la unitat familiar (el número de membres i el percentatge relacionat en la taula que consta a la convocatòria i a les bases reguladores específiques). Les sol·licituds aprovades tindran un import màxim d’ajut per família de 700€.

Els requisits de la persona sol·licitant dels ajuts són estar empadronat a Sitges  i que la unitat familiar tingui ingressos bruts inferiors als 50.000 euros anuals. Els imports dels ajuts establerts a les bases de la convocatòria es podran consultar a la pàgina web municipal. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud juntament amb la documentació requerida com fotocòpia de la preinscripció o inscripció de l’activitat amb el valor del cost, entre d’altres, com les darreres tres nòmines o pensió, un certificat del SEPE en cas de trobar-se a l’atur.

Les famílies poden presentar per a cada fill una sol·licitud per a les activitats extraescolars.

Les activitats subvencionables en aquesta línia d’ajuts són aquelles organitzades per l’Ajuntament de Sitges, les promogudes o concertades sota la seva empara, les que duen a terme les AFAs dels centre educatius de Sitges, i totes aquelles que promoguin les entitats, sempre i quan compleixin els requisits establerts per les bases i estiguin degudament inscrites al Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Ajuntament de Sitges.

 

Procés per presentar la sol·licitud

El procés de sol·licitud d’ajuts econòmics per a les activitats extraescolars es pot tramitar fins al 15 de novembre de forma presencial o telemàtica a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), omplint la sol·licitud i aportant els documents que es detallen a la convocatòria.

La sol·licitud dels ajuts va lligada a tenir la inscripció de l’activitat. En primer lloc, cal tenir feta la inscripció a l’activitat extraescolar escollida i, seguidament, cal demanar l’ajut.

La resolució dels ajuts sol·licitats es publicarà a la seu electrònica de la web municipal i també es podrà consultar presencialment al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sitges.

Procés:

  • Inscripció a les activitats extraescolars
  • Enllaç al tràmit

https://carpeta.sitges.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=35&IdTramit=640

  • Enllaç a la convocatòria i a les  bases

https://seu.sitges.cat/documentPublic/download/1295

 

 

Termini: presentació de sol·licituds, de l’1 de set. al 15 de novembre de 2021

 

 

CALENDARI

Inscripcions als AJUTS INDIVIDUALS PER A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

  • obertes fins al 15 de novembre