Ple Municipal 29.07.2019

Aquests són els dictàmens del Ple del dia 29.07.2019. T’animem que llegeixis aquells que més t’interessin i ens facis arribar les teves opinions mitjançant el formulari que trobaràs al peu de la pàgina, si ho creus oportú. Si vols trametre’ns una pregunta per fer-la arribar al Plenari, estarem encantats de ser la teva veu.

0.- Convocatòria [PDF]
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 12 de la sessió extraordinària del Ple de data 11 de juliol de 2019. [PDF]
2.- Modificació de l’acord de Ple de data 11 de juliol de 2019 de delegacions del Ple a la Junta de Govern Local i periodicitat de les sessions del Ple.- [PDF]
3.- Modificació de l’acord de Ple de data 11 de juliol de 2019 de creació i composició de la Comissió Informativa Permanent del Ple.- [PDF]
4.- Modificació de l’acord de Ple de data 11 de juliol de 2019 de creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.- [PDF]
5.- Aprovació, si s’escau, dels festius locals per a l’any 2020.- [PDF]
6.- Donar conformitat a la proposta de nomenament de l’Alcaldessa de la nova Comissió de Reis.- [PDF]
7.- Aprovació de la declaració de la Mitja Marató i Quart de Marató de Sitges com a esdeveniment d’especial interès per a la vila.- [PDF]
8.- Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a les autoritzacions, disposicions i reconeixement de les obligacions (ADO) amb número d’apunt previ 920190004056 per cànons d’ocupació del domini públic marítim-terrestre d’exercicis anteriors.- [PDF]
9.- Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a les autoritzacions, disposicions i reconeixement de les obligacions (ADO) amb número d’apunt previ 920190004084 per cànon d’ocupació del domini públic marítim-terrestre d’exercicis anteriors.- [PDF]
10.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 14REC/19 d’aprovació de la relació d’operacions de despesa Q/2019/142 corresponent a factures d’exercicis anteriors (OPAS).- [PDF]
11.- Reintegrament de les subvencions concedides durant els exercicis 2015 i 2016 a la Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya.- [PDF]
12.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificacions de crèdit del pressupost general 2019 de l’Ajuntament de Sitges número 11CE/19, mitjançant crèdit extraordinari.- [PDF]
13.- Declaració de nul·litat del punt quart de l’acord de classificació i de retribucions dels llocs de treball de l’Ajuntament de Sitges, signat el 28 de març de 2007, en aquella part que crea el complement personal transitori com a no absorbible, ni revaloritzable i aprovat pel Ple de 07 de maig de 2007.- [PDF]
14.- Nomenament de membres en òrgans col·legiats.- [PDF]
15.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia emesos des de l’inici del mandat i fins al 22 de juliol de 2019.- [PDF]
16.- Donar compte de l’Informe definitiu de control financer sobre les subvencions concedides durant els exercicis 2015 i 2016 a la Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya.- [PDF]
17.- Moció que presenta el grup municipal dels Comuns Verds de Sitges per al reconeixement de l’estat d’emergència climàtica [PDF]
18.- Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans Sitges (Cs Sitges) per demanar la sortida del nostre Ajuntament de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) [PDF]

Volem escoltar-te!

14 + 11 =