Ple Municipal 18.09.2019

Aquests són els dictàmens del Ple del dia 18.09.2019. T’animem que llegeixis aquells que més t’interessin i ens facis arribar les teves opinions mitjançant el formulari que trobaràs al peu de la pàgina, si ho creus oportú. Si vols trametre’ns una pregunta per fer-la arribar al Plenari, estarem encantats de ser la teva veu.

0.- Convocatòria [PDF]
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 13 de la sessió extraordinària del Ple de data 29 de juliol de 2019. [PDF]
2.- Nomenament representants municipals en òrgans col·legiats [PDF]
3.- Adjudicació del contracte dels serveis de neteja viària, recollida de residus municipals i gestió de la deixalleria al municipi de Sitges [PDF]
4.- Aprovació, si s’escau, del Compte General de l’any 2018 de l’Ajuntament de Sitges [PDF]
5.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificacions de crèdit del pressupost general 2019 de l’Ajuntament de Sitges número 10CE/19, mitjançant crèdit extraordinari [PDF]
6.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificacions de crèdit del pressupost general 2019 de l’Ajuntament de Sitges número 12CE/19, mitjançant crèdit extraordinari [PDF]
7.- Aprovació de la constitució d’una comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte del text del Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals [PDF]
8.- Esmena del punt cinquè de l’Acord del Ple d’ Establiment del règim de dedicacions i retribucions dels càrrecs electes adoptada en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de juliol, per errada material [PDF]
9.- Aprovació, si s’escau, de la declaració de la International Bears Sitges Week com esdeveniment d’especial interès per a la Vila [PDF]
10.- Aprovació, si s’escau, de la modificació dels membres que integren la Comissió d’Estudi per la redacció del text de l’avantprojecte de l’Ordenança Reguladora de l’Ús Urbanístic d’Habitatge d’Ús Turístic, aprovada en acta del Ple de l’Ajuntament de Sitges núm. 10/18 de 29 d’octubre de 2018 [PDF]
11.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia emesos des del 23 al 31 de juliol i durant el mes d’agost de 2019 [PDF]
12.- Donar compte de les resolucions emeses pels regidors/es delegats/des durant els mesos de juliol i agost de 2019 [PDF]
13.- Donar compte les actes de la Junta de Govern Local dels mesos de juliol i agost de 2019 [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
14.- Donar compte del Decret d’Alcaldia número 771/19, d’establiment de la dedicació de càrrecs electes [PDF]
15.- Donar compte del Decret d’Alcaldia número 782/19, de modificació de les delegacions en favor de la Junta de Govern Local i en favor de les regidories [PDF]
16.- Donar compte del Decret d’Alcaldia número 843/19, de canvi règim retributiu de l’Alcaldessa [PDF]
17.- Donar compte del Decret d’Alcaldia número 871/19, de delegació de la representació de l’Ajuntament de Sitges a la Mancomunitat Penedès-Garraf [PDF]
18.- Donar compte de la primera modificació del Pla anual de control financer 2019, aprovat per la Intervenció General en data 26 de juliol de 2019 [PDF]
19.- Donar compte de l’informe que emet la Intervenció General en compliment de l’establert als articles 218 del TRLRHL i 15 del RCIL, relatius a les resolucions i acords adoptats per la Corporació municipal, contraris a les objeccions formulades per la Intervenció General, acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia i resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos al llarg de l’exercici 2018 [PDF]
20.- Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans Sitges (Cs Sitges) per tal de que l’Ajuntament de Sitges implementi la formació sanitària especial per la Policia Local de Sitges [PDF]
21.- Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans Sitges (Cs) per instar a l’Ajuntament perquè garanteixi la neutralitat als centres educatius de Sitges [PDF]
22.- Proposta d’acord per la permanència de Casa Bacardí al Mercat Vell de Sitges (Partit Municipalista de Nou Horitzó) [PDF]
23.- Proposta d’acord per la creació del Patronat de Turisme (Junts per Sitges) [PDF]
24.- Proposta d’acord Festival Jardins de Terramar (Junts per Sitges) [PDF]
25.- Proposta d’acord dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Sitges, de Sitges Grup Independent i de Guanyem Sitges en suport a les persones migrades [PDF]
26.- Proposta d’acord dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Sitges, de Sitges Grup Independent i de Guanyem Sitges en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d’Endesa i altres companyies [PDF]
27.- Moció municipal en resposta a les amenaces d’Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables [PDF]

Volem escoltar-te!

12 + 8 =