Ple Municipal 18.12.2019

Aquests són els dictàmens del Ple del dia 18.12.2019. T’animem que llegeixis aquells que més t’interessin i ens facis arribar les teves opinions mitjançant el formulari que trobaràs al peu de la pàgina, si ho creus oportú. Si vols trametre’ns una pregunta per fer-la arribar al Plenari, estarem encantats de ser la teva veu.

0.- Convocatòria [PDF]
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 17 de la sessió ordinària del Ple de data 20 de novembre de 2019. [PDF]
2.- Modificació de l’acord de Ple de data 20 de novembre de 2019 de nomenament dels representants municipals en la Fundació Cultural i Recreativa Casino Prado Suburense [PDF]
3.- Nomenament dels representants municipals en òrgans col·legiats [PDF]
4.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit d’aprovació de les operacions de despesa que no han seguit el procediment establert [PDF] [PDF]
5.- Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 16REC/19 d’aprovació de relació d’operació Q2019/260 de factures d’exercicis anteriors (OPA) [PDF] [PDF] [PDF]
6.- Aprovació definitiva, si s’escau, de l’expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i de les ordenances reguladores dels preus públics d’aquest Ajuntament que hauran de regir per a l’exercici 2020 i següents [PDF] [PDF]
7.- Aprovació, si s’escau, de la correcció d’errades materials de l’acord de Ple de data 28 de gener de 2019, de verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sitges (XXVII) relativa al c/ Ferrocarril 1-3, 5 i 7 [PDF]
8.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia [PDF]
9.- Donar compte de les resolucions emeses pels/les regidors/es delegats/des
10.- Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local del mes de novembre de 2019 [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
11.- Donar compte del Decret d’Alcaldia número 1438/19, de modificació de les delegacions en favor de la Junta de Govern Local i en favor de les regidories [PDF]
12.- Donar compte de l’índex dels procediments judicials en els que la Corporació, membres, funcionaris o treballadors de la mateixa en són part [PDF] [PDF]
13.- Proposta d’acord que presenta el grup municipal de Ciutadans Sitges (CS Sitges) per demanar la construcció de parcs d’activitat física a l’aire lliure (street workout – cal·listènia) [PDF]
14.- Proposta d’acord que presenta el grup municipal de Ciutadans Sitges (CS Sitges) per demanar la construcció de WC públics per les persones usuàries de l’estació de tren de Sitges [PDF]
15.- Proposta d’acord de reprovació i dimissió de l’actual Síndic de Greuges en funcions, Sr. Rafael Ribó (Cs Sitges) [PDF]
16.- Proposta d’acord del grup municipal Socialista de Sitges per la implantació d’un model econòmic circular [PDF]
17.- Proposta d’acord de Junts per Sitges per a l’adopció de mesures per promoure terrats i cobertes verdes a Sitges [PDF]

Volem escoltar-te!

7 + 15 =