Codi Ètic

Aquest document d’ètica política parteix del compromís que aquesta candidatura i especialment les persones que ocupin càrrecs electes hauran de complir per assegurar una gestió política compromesa i propera a la ciutadania, amb mecanismes eficaços de transparència en el finançament i rendició de comptes democràtics i populars. És també un compromís per obrir espais reals de participació i decisió de la ciutadania en els afers públics.

Totes aquestes persones es comprometen a:


1. LIMITACIÓ DE MANDATS
Les regidores i regidors d’aquesta candidatura tindrem els mandats limitats a dues legislatures consecutives com a màxim.

2. LIMITACIÓ DE SOU
El sou dels regidors i regidores serà decidit per l’Assemblea.
En cas d’estar a l’oposició el salari serà com a màxim el corresponent a les dietes per assistència al Ple i/o comissions informatives derivades (Entre 400 i 500€ bruts mensuals).
En cas de ser a l’equip de govern, les percepcions seran com a màxim de 2 cops el salari mínim interprofessional (SMI).
Els diners restants que rebi aquesta candidatura per la seva activitat institucional seran destinats a les pròpies dinàmiques de l’organització, així com a projectes socials.

3. SENSE DUPLICITAT DE CÀRRECS NI PRIVILEGIS
La persones regidores només podran tenir un càrrec institucional. D’aquesta manera evitem l’acumulació de càrrecs i el conflicte d’interessos. En el cas de ser Conseller/a Comarcal o Diputat/da provincial, càrrec indissoluble del càrrec de la regidoria municipal, no es cobraran les assistències que també es destinaran a projectes socials.
Les regidores i regidors no acceptarem cap mena de regals ni privilegis de persones, institucions o empreses amb l’objectiu de generar una contraprestació o un tracte de favor.

4. TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES
Treballem de forma totalment transparent. Farem públics tant els ingressos i despeses de la candidatura com també les agendes dels regidors i regidores perquè es pugui visualitzar la nostra activitat. Rendirem comptes periòdicament amb la ciutadania tant en assemblees obertes com posant a disposició aquells mecanismes que facilitin la participació i la transparència.

5. SENSE CRÈDITS
No demanarem cap crèdit bancari per finançar la campanya electoral i farem públic tant el seu cost com la procedència dels diners gastats.

6. ASSAMBLEARISME
Aquesta candidatura sempre pren les decisions i acords mitjançant Assemblees. L’Assemblea de Guanyem Sitges és plenament sobirana. Per tant, no hi ha cap intervenció d’òrgans directius o executius.

7. REFERÈNDUMS
Les decisions polítiques que tinguin una afectació rellevant a la vila seran decidides mitjançant mecanismes de participació ciutadana vinculant.

8. SENSE CÀRRECS DE CONFIANÇA NI AMIGUISMES

Les contractacions de llocs de treball es faran seguint el principi de concurrència, a més dels de transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
No es contractarà a ningú a dit per a ocupar un lloc de treball

9. FIDELITAT I REVOCACIÓ DE CÀRRECS
Les regidores i regidors ens comprometem treballar en les línies marcades pel manifest polític de Guanyem Sitges, a complir el programa electoral, aquest codi ètic i, en definitiva, el mandat de l’Assemblea. En cas d’incompliment, l’Assemblea actuarà per revocar l’acta de regidor/a.
Per assegurar-ho, els membres de la llista de Guanyem Sitges deixarem prèviament per escrita la renúncia a l’acta per tal de que l’Assemblea la pogués presentar si malauradament així fos necessari.