Ple Municipal

0. Motivació.

El procés participatiu de confecció de llista de Guanyem Sitges és un procés en el qual participen ciutadanes i ciutadans, persones de moviments socials, col·lectius organitzats, entitats i associacions i partits polítics amb l’objectiu de canviar i transformar la política de Sitges. La nostra raó de ser és, doncs, impulsar un canvi mitjançant el protagonisme de la ciutadania, tot establint un procés obert a la participació ciutadana, que permeti situar la democràcia en el centre de l’activitat política. En aquest procés, les i els participants al procés participatiu de confecció de llista de Guanyem Sitges expressen el seu desig de construir un procés que reuneixi les característiques expressades de cara a les eleccions municipals que se celebraran el 26 de maig de 2019. Aquesta candidatura triarà les seves persones integrants mitjançant un procés participatiu i obert, en el qual hi pugui participar l’espectre més ampli possible de persones per seleccionar aquestes persones candidates de manera personal i directa.

El present Reglament regularà aquest procés participatiu de confecció de llista en base els següents principis generals:

 1. Que sigui el més comprensible i transparent possible en totes les seves fases.
 2. Que permeti la integració de la pluralitat d’iniciatives compromeses amb Guanyem Sitges.
 3. Que ofereixi un tracte igualitari i just a tots els actors participants que decideixin formar part del procés.
 4. Que garanteixi el poder decisori mitjançant la priorització de l’assemblearisme.
 5. Que estableixi un sistema de garanties adequades per assegurar el compliment dels resultats.


1. Objecte.

Aquest document té per objecte regular i desenvolupar el procés participatiu de confecció de llista per escollir les posicions de la 1 a la 6 de la llista electoral amb la qual Guanyem Sitges concorrerà a les properes municipals de maig, així com les funcions dels òrgans que garantiran la seva transparència i la participació.

2. Fases del procés de primàries.

La convocatòria i fixació del calendari del procés participatiu de confecció de llista resultarà del treball conjunt de la Comissió d’Organització i la Comissió de Codi Ètic, Primàries i Programa. (Calendari proposat, veure annex 1).

El procés participatiu de confecció de llista es desenvoluparà en les següents fases:

 • A. Convocatòria del procés participatiu de confecció de llista, on es donaran per convocat amb la publicació d’aquest document i els altres acords sorgits de l’Assemblea celebrada l’1 de febrer.
 • B. Inscripció de Candidatures dins els terminis fixats. (veure Annex 1)
 • C. Resolució d’incidències relacionades amb les candidatures i comprovació d’avals. De resoldre les incidències i de la comprovació dels avals en serà responsable la Coordinadora.
 • D. Publicació de les candidatures a càrrec de la Comissió de Comunicació.
 • E. Inscripció de votants i tancament del cens electoral. S’entendrà per cens el registre de persones signants del Manifest que comporta el dret a vot.
 • F. Per tal de facilitar el vot dels i les veïnes de Garraf i Les Botigues, la Comissió de Codi Ètic, Primàries i Programa, organitzarà una jornada de votacions a aquells nuclis.
 • G. Celebració de la jornada del procés participatiu de confecció de llista on es realitzarà la votació tant presencial com delegada i on es celebrarà l’Assemblea per configurar la llista de les posicions 1 a la 6.
 • H. Escrutini dels resultats durant l’horari fixat a la jornada del procés participatiu de confecció de llista. (veure Annex 1)
 • I. Presentació dels resultats a l’Assemblea convocada durant la jornada del procés participatiu de confecció de llista.
 • J.Publicació dels resultats de les posicions 1 a la 6 mitjançant nota de premsa i xarxes de Guanyem Sitges.

3. Òrgans de control.

La Comissió de Primàries és l’òrgan que haurà d’organitzar, coordinar i supervisar el procés durant la jornada del procés participatiu de confecció de llista i el compliment d’aquest reglament. A més, haurà de vetllar per la seva transparència, pel compliment del codi ètic i pels drets i deures de les candidatures i les persones que vulguin participar en el procés participatiu de confecció de llista.Són funcions de la Comissió de Codi Ètic, Primàries i Programa:

 • a) Validar les candidatures que es presenten d’acord amb aquest reglament.
 • b) Vetllar per la confidencialitat de les dades.
 • c) Fer públic i acomplir el calendari del procés participatiu de confecció de llista. (veure Annex 1)
 • d) Assegurar i fer acomplir els drets i deures dels electors i electores i candidats i candidates, així com els requisits que fixa el
 • present document.
 • e) Resoldre les incidències que puguin sorgir durant el procés segons l’estipulat en aquest reglament.
 • f) Organitzar i garantir la votació delegada per facilitar la participació.
 • g) Comunicar el resultat de l’escrutini a la Coordinadora de Guanyem Sitges.

La Comissió d’Organització de Guanyem Sitges vetllarà pel bon funcionament, impuls i difusió del procés participatiu de confecció de llista. Un cop realitzat el procés participatiu de confecció de llista serà l’encarregada d’acabar de confeccionar la llista electoral, en les posicions del 7 al 21, segons les recomanacions de la Comissió de Codi Ètic, Primàries i Programa.

4. Condició i drets d’elector.

Tindran condició d’electors i electores totes aquelles persones, majors de 16 anys, que hagin signat el manifest Guanyem Sitges, dins els terminis de data fixats per a tals efectes. (veure Annex 1)

Per assegurar la transparència i seguretat del procés es crearà un cens d’electors i electores a partir de les persones signants del manifest dins les dates de termini fixades. (veure Annex 1)

La mesa electoral estarà formada per membres de la Comissió de Codi Ètic, Primàries i Programa que no hagin presentat candidatura i esdevé òrgan de control per tal de comprovar el cens definitiu així com garantir el correcte funcionament de la jornada.

Les persones inscrites al cens d’electors i electores de Guanyem Sitges tenen dret a:

a) Participar en el procés participatiu de confecció de llista segons les normes que fixa aquest reglament.
b) Ser candidats i candidates d’acord al procediment i requisits fixats per aquest document i el Codi Ètic.

5. Candidatures.

Tenen dret a postular-se com a persones candidates totes aquelles persones residents a Sitges signants dels manifest amb capacitat de ser escollides segons la legislació vigent i que compleixin els requisits fixats pel Codi Ètic.

Cada persona candidata haurà de presentar tres avals que provinguin de les persones signants del manifest. Les persones avaladores ho podran ser en funció de la seva data de signatura del manifest segons els terminis fixats per a tals efectes. Les persones avaladores podran avalar a més d’una persona candidata, sense cap límit.

No podran ser candidates aquelles persones que formin part d’altres llistes electorals.

Cada persona candidata haurà de presentar els documents següents:

 • a) Document de compromís amb el codi ètic signat.
 • b) L’acceptació signada d’aquest reglament.
 • c) La renúncia signada al càrrec de regidor o regidora.
 • d) Dades personals (nom i cognom, adreça del domicili).
 • e) Escrit de motivació per presentar-se a la candidatura.

En cas que alguna persona candidata no entregui degudament aquests documents dins el termini fixat, quedarà exclosa automàticament del procés participatiu de confecció de llista.

En qualsevol moment i fins i tot el dia del procés participatiu de confecció de llista, una persona candidata pot retirar-se del procés comunicant-ho a la Comissió de Primàries i a la Coordinadora, tant per mitjans escrits com orals.

6. Sistema de votació i resultats.

6.1. Es realitzarà una votació en dos blocs:

 •         La posició de cap de llista
 •         Les posicions de la 2 a la 6

Les persones que presentin candidatura per cap de llista, han de presentar també candidatura per les posicions de la 2 a la 6. La persona escollida per cap de llista quedarà exclosa del recompte de puntuacions del bloc de la 2 a la 6. Una persona pot presentar-se només a candidata en el bloc de la posició 2 a la 6.

La votació per cap de llista consistirà en marcar amb un X a la persona escollida utilitzant la butlleta establerta per aquesta votació.

La votació per les posicions de la 2 a la 6 consistirà en donar una puntuació a cada persona candidata, de 5, 4, 3, 2 i 1, per ordre de preferència, on 5 serà la puntuació més alta (major preferència) i 1, la puntuació més baixa (menor preferència). S’haurà d’utilitzar tots els valors disponibles de la puntuació (5,4,3,2,1). S’utilitzarà la butlleta establerta per aquesta votació.

6.2. Hi haurà 2 tipologies de vot:

a) Vot presencial: es realitzarà durant la jornada del procés participatiu de confecció de llista en la data i horari que es fixa en el calendari. (veure Annex 1) El vot presencial s’efectuarà en el punt habilitat com a mesa electoral dins el recinte on es celebri la jornada participativa de confecció de llista.

b) Vot delegat: es realitzarà durant la jornada del procés participatiu de confecció de llista en la data i horari que es fixa en el calendari. (veure Annex 1) El vot delegat l’haurà d’emetre aquella persona que físicament no pugui assistir a la jornada del procés participatiu de confecció de llista i el podrà fer arribar a l’urna mitjançant una altra de les persones que vindran a la jornada.

La Comissió de Codi Ètic, Primàries i Programa enviarà un model de delegació de vot per correu electrònic, que podrà fer ús qualsevol persona que vulgui delegar el seu vot. En aquest enviament per correu electrònic s’especificaran els requisits i el procediment de vot delegat.

La persona que esdevingui dipositaria de vots delegats ho podrà fer amb un màxim de 2 vots delegats.

6.3. La mesa electoral estarà formada per 3 membres que sortiran de la Comissió de Codi Ètic, Primàries i Programa i que no hagin presentat candidatura.

La mesa disposarà del cens elaborat per tal de dur a terme el control de votació i evitar així dobles vots.

La mesa serà l’encarregada de fer l’escrutini.

6.4. El cens electoral esdevé de les persones signants del Manifest i seran considerats electors i electores de ple dret aquelles persones que hagin signat el Manifest dins els terminis de temps establerts. (veure Annex 1)

6.5. Les persones electores disposaran de 2 models de butlleta que trobaran a la mesa electoral. Abans de la celebració del procés participatiu de confecció de llista, s’enviaran per correu electrònic les butlletes a tot el cens, per possibilitar fer ús del vot delegat.

6.6. Hi haurà dues urnes a la mesa electoral. Una on s’hi recolliran els vots per cap de llista i una altra on s’hi recolliran els vots per les posicions de la 2 a la 6. Els vots delegats es custodiaran en un sobre apart.

6.7. Per garantir la transparència del procés, cap votació podrà ser modificada un cop realitzada.

6.8. Un cop acabi el temps establert per fer votacions, la Mesa electoral procedirà a fer l’escrutini.

6.9. En la deliberació de la persona cap de llista, es tindran en compte totes les persones candidates, independentment de la seva puntuació.

Per escollir la persona més adequada per la posició de cap de llista, l’Assemblea haurà de considerar els següents criteris:

 • Puntuació obtinguda a les votacions.
 • Capacitat de generar consensos amplis a l’Assemblea.

6.10. En la deliberació de les posicions 2 a la 6, es tindran en compte totes les persones candidates, independentment de la seva puntuació.

Per tal de confeccionar l’ordre d’aquestes posicions l’Assemblea haurà de considerar els següents criteris:

 • Puntuació obtinguda a les votacions.
 • Cremallera de gènere.
 • Representació equilibrada i plural de les organitzacions impulsores de la candidatura.

6.11. Durant les deliberacions, si es dóna el cas extrem de què el consens no sigui possible, es recorrerà a votacions en cada posició on hi hagi dubtes.

La Comissió de Codi Ètic, Primàries i Programa vetllarà perquè no existeixin disfuncionalitats de cara a portar a terme tot el procés de confecció de llista amb èxit.

Annex 1. Calendari del procés participatiu de confecció de llista.

A. Convocatòria del procés participatiu de confecció de llista. Es donaran per convocades amb la publicació d’aquest document i els altres acords sorgits de l’Assemblea a celebrar l’1 de febrer.
Dissabte 2 de febrer.

B. Inscripció de Candidatures dins els terminis fixats.
A partir del dissabte 2 de febrer a les 00:00h i fins el divendres 8 de febrer a les 23:59h.

     

C. Resolució d’incidències relacionades amb les candidatures i comprovació d’avals. De resoldre les incidències i de la comprovació dels avals en serà responsable la Coordinadora.
Durant el dissabte 9 i diumenge 10 de febrer.

Publicació de les candidatures a càrrec de la Comissió de Comunicació.
Dilluns 11 de febrer.

D. Inscripció de votants i tancament del cens electoral. S’entendrà per cens el registre d’inscrits i         signants del Manifest que comporta el dret a vot actiu i passiu.
Fins el divendres 15 de febrer a les 23:59h.

E. Per tal de facilitar el vot dels i les veïnes de Garraf i Les Botigues, la Comissió de Codi Ètic, Primàries i Programa, organitzarà una jornada de votacions a aquells nuclis.
Dissabte 16 de febrer, en horari a convenir segons demanda.

F. Celebració de la jornada del procés participatiu de confecció de llista on es realitzarà la votació tant presencial com delegada.
Diumenge 17 de febrer de les 09:00h fins les 12:00h.

G. Escrutini dels resultats.
Diumenge 17 de febrer de les 12:00h fins les 12:30h.

H. Presentació dels resultats i celebració de l’Assemblea convocada durant la jornada de procés participatiu de confecció de llista.
Diumenge 17 de febrer a partir de les 12:30h.

J. Publicació dels resultats del primer tram de la llista mitjançant nota de premsa i xarxes de Guanyem Sitges.