Un dels objectius estratègics del Pla d’Actuació Municipal 2019-2023, és treballar per la continuïtat d’un Festival Musical d’Estiu amb el suport de l’Ajuntament de Sitges, i donar així també compliment a la proposta d’acord aprovada per Ple Municipal per donar suport a la continuïtat del Festival de Música Jardins de Terramar.

La Junta de Govern Municipal ha aprovat avui dimecres fer una convocatòria pública per determinar l’empresa que haurà d’organitzar l’edició d’un Festival de Música  a Sitges l’estiu de 2020. La valoració de les propostes estarà presidida sota principis d’objectivitat, publicitat i igualtat de tots els interessats, en un procediment validat per l’equip tècnic municipal segons l’article 56.4 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988 de 17 d’octubre.

La previsió és que el proper dilluns, 3 de febrer, s’iniciï el termini per presentar les sol·licituds i durant vint dies hàbils, les empreses interessades podran presentar els projectes que seran avaluats per un tribunal integrat per experts independents. El jurat estarà format per representants de l’Institut Català de les Empreses Culturals, de l’Acadèmia Catalana de Música, del Consell Municipal de Cultura, tècnics municipals, un grup municipal representant de govern i un grup municipal representant de l’oposició.

L’avaluació s’efectuarà prioritzant els projectes que, entre d’altres aspectes, tindran en compte els criteris següents:

 

 • La ubicació del Festival en el terme municipal de Sitges.
 • Evitar la coincidència temporal amb altres Festivals de Música propers.
 • Evitar la massificació i els seus efectes negatius sobre el veïnat i sobre l’entorn, bé siguin de caire medi ambiental, acústic, de seguretat, de mobilitat o de qualsevol altra naturalesa.
 • Disposar d’una proposta musical concreta, variada i original.
 • Concentrar el gruix de l’activitat en horari diürn, és a dir, fins a les 23 hores, ja que d’aquesta manera es minimitzen les possibles molèsties al veïnat.
 • Promoure experiències, a banda dels concerts, que potenciïn i posin en valor el talent local, la gastronomia, l’entorn, el medi ambient i el patrimoni històric i cultural de la vila.
 • Desenvolupar sinergies amb els altres esdeveniments locals, amb les entitats culturals i els artistes de la vila.
 • Disposar de finançament suficient adequat, que no depengui d’aportacions o subvencions municipals.
 • Fomentar un retorn econòmic per a Sitges, interactuant amb les empreses i agents econòmics del municipi, i fomentant la creació de llocs de treball, dins i fora del Festival.
 • Fomentar un retorn social de l’esdeveniment i facilitin l’accés i participació inclusiva de la ciutadania sitgetana.
 • Disposar d’un pla de comunicació i de promoció del municipi.

 

Diverses empreses del sector han manifestat el seu interès en produir el Festival Jardins de Terramar aquest any 2020 i és per això que l’Ajuntament de Sitges ha de seguir aquest procediment administratiu aprovat avui per Junta de Govern Local.

De cara als propers anys, l’administració local assegurarà la realització de les edicions futures del Festival mitjançant un compromís de durada superior a 3 anys per facilitar la gestió d’un esdeveniment d’aquestes característiques. A tal fi ja s’ha encarregat als serveis tècnics municipals la redacció d’uns plecs que permetin la licitació del corresponent contracte un cop finalitzi el control financer que està desenvolupant el mateix Ajuntament.

Els requisits de la convocatòria es podran consultar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al web municipal.