Durant el 2028 es durà a terme una important renovació del sistema de transport públic interurbà per carretera, un canvi que afectarà 849 línies de transport que mouen 70 milions de viatgers anuals a Catalunya. Aquesta renovació és crucial perquè les concessions actuals finalitzen i caldrà adjudicar les noves titularitats, a excepció de les línies de titularitat municipal i les de l’AMB. Així que totes les línies dependents de la Generalitat es veuran afectades.

Una de les línies implicades és la e16, que connecta Barcelona amb Sitges. Actualment, aquesta línia té 39 expedicions diàries d’anada i 34 de tornada els dies feiners, i compta amb parades en punts com Can Robert i el Vinyet. 

No obstant això, hi ha una desconnexió important entre les parades existents i la distribució de la població, la major part de la qual resideix a zones com el centre de Sitges, Ametllers/Poble Sec, Hospital, Cases Noves/Sant Sebastià, i Els Molins. 

Aquest fet provoca que molts residents dels barris de l’Hospital, Molins, Cases Noves/Sant Sebastià i Aiguadolç hagin de caminar més de 15 minuts per accedir a la parada principal de la línia e16 a Can Robert, o bé fer ús d’un servei de bus urbà que té horaris limitats i no connecta de manera eficient amb les parades interurbanes.

Així doncs, amb els objectius de:

  1. Facilitar l’accés al transport públic per a tots els ciutadans, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible per al 2030.
  2. Tenir en compte les propostes de la Taula de Mobilitat del Penedès, de la qual l’Ajuntament de Sitges forma part, per planificar millores en els serveis de transport públic.
  3. Reorganitzar el recorregut de la línia e16 per millorar l’accessibilitat, utilitzant l’accés de Sitges des de l’autopista C32: Aiguadolç, per permetre una nova parada de Bus a la zona dels barris de l’Hospital/Molins/Cases Noves amb un accés més directe i còmode per als residents, reduint el temps de desplaçament a peu i millorant la connexió amb el transport interurbà.

Per tot plegat, creiem que aquesta reorganització és essencial per garantir un sistema de transport públic més eficient, accessible i sostenible per a tots els ciutadans de Sitges.

És per aquest motiu que des de Guanyem Sitges instem l’adopció dels següents ACORDS al Ple Municipal de l’Ajuntament de Sitges:

  1. Que la Regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Sitges estudi la proposta d’habilitar una nova parada de la línia de Bus ‘e16 Barcelona – Sitges’ a la zona dels barris de l’Hospital, les Cases Noves i Els Molins, a partir dels fluxos de validacions dels usuaris a les parades actuals i de la previsió de futurs usuaris potencials de la nova zona a cobrir.
  2. Que en cas que la Regidoria de Mobilitat trobi convenient aquesta nova parada, elevi la proposta a la Taula de Mobilitat del Penedès per tal que es faci efectiu el canvi en el recorregut de la línia de Bus ‘e16 Barcelona-Sitges’. 
  3. Que en cas que finalment s’habiliti aquesta nova parada, s’informi del fet a la ciutadania de Sitges, en especial als residents dels barris del Poble Sec, Hospital, Cases Noves, Els Molins, Aiguadolç, Sant Sebastià, Quint Mar i Llevantina, mitjançant una campanya de comunicació que serveixi per promoure l’ús del transport públic.
  4. Traslladar la moció i els presents acords al departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Garraf, a tots els membres de la Taula de Mobilitat del Penedès, a l’empresa concessionària de la línia (Cintoi Bus,S.L) i a l’Associació per a la Promoció del Transport Públic.

 

Sitges, a 29 de maig de 2024.